4 tháng, FPT lãi tăng 34%

4 tháng, FPT lãi tăng 34%

So với 4 tháng năm ngoái, doanh thu và lợi nhuận của FPT tăng lần lượt 22% và 34% trong điều kiện so sánh tương đương.